Пиратски и нелицензиран софтуер

16 мнения в тази тема

Публикувано

Имам едно общо питане относно ползването на нелицензиран софтуер и уидоус, какъвто всички ползваме и не мога да намеря един цялостен отговор на няколко въпроса. 

1 - Като домашен потребител който ползва пиратски програми и игри и уиндост, някой може ли да ми търси сметка чисто законно, да ме съдят, да ме глобяват и такива неща

2 - Ако ползвам на работа пиратски софтуер и дойде проверка, кой го отнася - работника или шефа?

1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено

1. Като домашен потребител няма как да ти търсят сметка, защото първо трябва да влязат у Вас със заповед или да ги пуснеш доброволно, но при условие, че 90 % от хората ползват пиратски софтуер, едва ли конкретно теб ще глобят.

2. Отнася го шефа защото той е човекът, който следва да осигури безпроблемното протичане на работния процес, включая в това число и осигуряването на техника - компютри, снабдени със съответния софтуер в зависимост от дейността на фирмата. Ще ти дам едни пример: Отиваш да работиш във фирма, където се налага да ползваш ъглошлайф. Знаеш ли той дали е краден или шефът ти го е купил ?! И кой следва да понесе отговорнатта ако той се води актив на фирмата.

4

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено (Редактирано)

1- По закон нямаш право дори и в домашни условия. Но цяла българия ползва пиратски софтуер в домашни условия (тук там някой да има платен Windows или някоя друга програмка). По закон го има, но домашно никой нищо не проверява. Стига да не си направил някакъв сайт за теглене на пиратски софтуер или музика или филми.... - тогава рано или късно ще те проверят и....

2- По принцип проверяват работните места. По принцип съобственика на дадената фирма ще го отнесе. От друга страна ако ходиш на работа с твой лаптоп - отговорността е твоя.

Редактирано от Ground Zero SPL
5

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено (Редактирано)

Аз за Windows 10 си купих ключ за около 20 лева, но не помня кой сайт беше (и във eBay може да се намерят), относно до софтуера ползвам безплатни версии.

Редактирано от Milen_Petrov
1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено

Това е закона:

С разпоредбата на чл.54 от Конституцията на РБ се прокламира и гарантира свободата на художественото, научното и техническото творчество. Изобретателските, авторските и сродните на тях права се закрилят от закона, като нивата на тази закрила са различни. Позитивна уредба на отношенията, свързани с авторските и сродните им права се дава в Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права принадлежат към категорията на абсолютните субективни права, страни по авторското правоотношение са от една страна носителят на съответното авторско право и от друга всички останали правни субекти, които са задължени да се въздържат от действия, които могат да накърнят правомощията на носителя на авторското право. Субективното авторско право като призната и гарантирана от закона възможност носителят му да използва в определени предели произведение на науката, литературата и изкуството, възниква от момента на външното обективиране на съответното произведение по начин, позволяващ неограниченото му възприемане от неограничен кръг лица, от този момент възниква и авторското правоотношение и възможността за правната му закрила.

Съгласно чл.9 от Наказателния кодекс на Република България престъплението е това обществено – опасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Основен принцип в Наказателното право е този за законност – само деянията, изрично обявени от закона за престъпления могат да бъдат основание за привличане към наказателна отговорност и за налагането на съответни санкции на техните извършители. Криминализирането, респективно декриминализирането на определени прояви е индикатор за нивото на развитие на дадено общество към конкретен момент и е в пряка връзка с обществената ценност на защитаваните отношения – обект на престъплението. Интелектуалното пиратство и необходимостта от ефикасна борба с него изиграва ролята на основен мотив на законодателя за появата на разпоредбата на чл.172а от НК.

Обект на престъпленията по чл.172а от Наказателния кодекс са обществените отношения, които са свързани с осигуряването на нормално упражняване на авторските и сродните им права. Първична уредба в тази област е дадена в ЗАПСП.

Предмет на престъпленията по чл.172а от Наказателния кодекс са чужди произведения на науката, литературата или изкуството (ал.1) или звукозаписи, видеозаписи, радиопрограми, телевизионни програми, софтуер и компютърни програми (ал.2). Произведенията по предходното изречение следва да бъдат използвани без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, като в бланкетната разпоредба се визира липсата на съгласие по ЗАПСП.

Изпълнителното деяние се състои в незаконно записване, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване чрез техническо средство или използване по какъвто и да е начин на чуждо произведение, правата, върху което са обект на закрила по ЗАПСП. Във всичките си форми изпълнителното деяние предвижда осъществяването на действия, които имат икономически характер.

Необходими предпоставки за осъществяване на състава на престъплението е произведението да е чуждо (собственост на друго лице) и да липсва съгласие на носителя на авторското право (за престъпленията по алинея първа) или на носителя на съответното сродно на авторското право (за престъпленията по алинея втора). Такова съгласие не е необходимо в случаите на изтичане на срока на защита на съответното произведение, съгласно разпоредбата на чл.34 от ЗАПСП.

От субективна страна деянието следва да бъде извършено умишлено, деецът да съзнава, че използва произведение, което е чуждо и без необходимото по закон съгласие на неговия автор.

За да бъде наказуемо деянието следва да бъде осъществено от наказателно – отговорно лице (лице, навършило 14-годишна възраст, което е могло да разбира свойството и значението на постъпките си и да ръководи деянието си).

Според чл.35 от НК, наказателната отговорност е лична, тя се носи само за предвидено в закона престъпление като наказанието следва да е съответно на извършеното престъпление. Правилата за индивидуализация на наказанието са предвидени в 54 от Наказателния кодекс, тяхното спазване е абсолютна предпоставка и гаранция за налагането на справедливо и заслужено наказание и постигане на целите по чл.36 от НК.

Предвидената санкция за извършване на престъпленията по алинея първа от чл.172а, НК e лишаване от свобода за срок до 3 години и глоба от 1 000 лева до 3 000 лева. Кумулативна санкция се предвижда за деяния с висока степен обществена опасност. Определянето на минимален размер на наказанието глоба също е индикатор за обстоятелството, че законодателят оценява престъпленията против интелектуалната собственост като деяния с висока степен на обществена опасност. Санкцията за престъпленията по алинея втора от НК е идентична.

Предвиден е и квалифициран случай на престъпленията по ал.1 и ал.2 – при повторно извършване (случаи по чл.28 от НК, когато деецът е извършил престъпление след като е осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление – извършителят се проявява като личност, склонна да засяга еднотипни обществени отношения, което от своя страна повишава обществената опасност и на извършителя, и на деянието дотолкова доколкото въпреки въздействието върху дееца със средствата и методите на наказателната принуда, същият не се е поправил). Самостоятелно основание за прилагането на квалифицирания състав е и причиняването на значителни вредни последици (обстоятелство, което следва да се преценява във всеки конкретен случай, като се взема предвид степента на засягане на обществените отношения, непосредствен обект на престъплението). В квалифицираните случаи е фиксиран минимален размер и на наказанието лишаване от свобода – от 1 година до 3 години, а глобата е в завишен размер от 3 000 лева до 5 000 лева.

В маловажни случаи деецът се наказва по административен ред – съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и в съответствие с реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания и Закона за административното производство. Според чл.93, т.7 от Наказателния кодекс, маловажен случай е този, при който извършеното престъпление с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед други смекчаващи обстоятелства представлява по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид.

Следователно е необходима конкретна преценка във всеки отделен случай относно наличието или липсата на вредни последици от извършеното престъпление, дали тези последици са значителни или не, преди пристъпването към санкциониране по реда на Наказателния кодекс, поради по – ниската степен на обществена опасност на маловажните случаи на престъпленията по чл.172а от НК.

В чл.172а, ал.5 от НК се предвижда предметът на престъплението да се отнеме в полза на държавата, когато принадлежи на виновния, в полза на държавата ще се отнемат и средствата, послужили за извършване на престъплението, ако принадлежат на виновния, като по този начин се предотвратява възможността за извличане на облаги от собственото противоправно поведение и за извършване на нови престъпления. С оглед преследваните цели по чл.172, ал.5, разпоредбата следва да се прилага и при маловажни случаи на престъпленията по чл.172а от Наказателния кодекс.

Наказателната отговорност на извършителите на престъпления по чл.172а от НК ще може да се реализира в пълен обем, ако не е изтекла предвидената в закона давност, при липса на амнистия, помилване или реабилитация.

Във връзка с реализирането на наказателната отговорност са и въпросите, свързани с използването като своеобразни методи на наказателно – правно въздействие освобождаването от изтърпяване на наложено наказание и освобождаването от наказателна отговорност въобще, когато вместо наказание се прилагат възпитателни или административни мерки.

Комплексната санкция в сферата на престъпното ползване на чужда интелектуална собственост следва да бъде съобразена с особеностите на конкретното престъпно поведение. Фиксираното от Съда наказание по чл.172а от НК следва във всеки отделен случай да съответства точно на конкретната тежест на извършеното деяние и на особеностите на дееца, тежестта на комплексната санкция като цяло следва да съответства на конкретното престъпление и неговия субект, като гарантира реализирането на целите, предвидени в чл.36 от НК.

3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено

Тук идва и моя въпрос. Закупуването на ключ от ebay за Windows , антивирусна програма и др. , правят ли легални моята операционна система и софтуер  и подлежа ли на някакви санкции ? Питам , защото не са купени директно от Майкрософт , Битдефендер и т.н. , а чрез други лица . 

2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено

Важното е от кого са произведени. 

Ако тръгнеш да теглиш дисков образ от сайта на Майкрософт и ти признаят ключа, а после успешно активираш ОС, би следвало да се признае. Още повече  че ще имаш доказателства за плащане 

2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено (Редактирано)

Тук идва и моя въпрос. Закупуването на ключ от ebay за Windows , антивирусна програма и др. , правят ли легални моята операционна система и софтуер  и подлежа ли на някакви санкции ? Питам , защото не са купени директно от Майкрософт , Битдефендер и т.н. , а чрез други лица . 

Мога да попитам същото.  Ако не са легални, то как се задържат в  магазина ?
Нормално е всеки да търси цена, която му е изгодна. Повечето продавачи казват, че всичко е легално и можели да го докажат. Произходът на ключовете е различен - Германия, Италия, Гърция...
До сега само веднъж ми се случи проблем с кюч, при който въпреки броя на устройствата програмата ме напсува, че съм превишил лимита (3 компютъра от 5...), но ми дадоха друг ключ и всичко заспа. В останалите случаи всичко си беше наред - лицензите си изкарваха до последният ден.
Дали са хора, които продават свои ключове (някакви предприятия), или разработчици - не знам. Винаги съм искал да знам отговора. Както да речем Миргого ми даде ключе за видеоредактора.
Тогава следва да се запита човек и за разните там kinguin и подобни.
Humble Bundle също съм ги ползвал.
От друга страна, като гледам какво пише на лиценза ми - 10 компютъра...   Явно някой си продава ключовете и пише колко са останалите машини, които може да  активираш.

 

Редактирано от Mike_Toreno
1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено

Предполагам, че продават промоционални или корпоративни ключове 

2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено

По-скоро второто .  Случвало ми се е обаче като закупя лиценз/ключ/ за някоя антивирусна , въпросния продавач да му премахнат профила в ибей след това .Това е доста странно , защото човека продаде да речем няколко стотин ключа и след това преценяват след неопределено време ,че има нещо нередно и му бият шута. Не схващам в кого е грешката. 

2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено

Отдавна отминаха годините, когато плашеха офисите с проверки за легални продукти на микро меките.

Напоследък забелязвам, че никой не купува офис пакета на микро меките. Повечето счетоводители ползват Libre Office от страх, че "някой може да им конфискува компютрите заради пиратски офис пакет". Преди време безплатният офис пакет Опън Офис не можеше да изпълнява макроси и съответно при печат на екселска фактура не се изписва "словом ...". Сега Libre Office без проблем изписва "словом ..." и затова счетоводителите вече не искат всяка година да плащат за Офис 365. винаги офис пакетът е по-скъп от операционната система.

В днешно време в офисите се срещат много компютри със стикер на Windows 7/8, които легално мигрираха към Windows 10. Почти всички стари принтери се пускат с драйвър, вграден в Windows 10. понякога това създава малки неудобства, например рестартиране на принтера на всеки десетина-двадесет копия. Важното е, че всичко работи.

Наши фирми непрекъснато внясят втора употреба десктоп машини, купени на търг от западни корпорации. Който иска легален софтуер, за 100 лв купува втора употреба десктоп машина с легален Windows 7/8  и слага безплатен офис пакет. Архиваторът WinRAR се инсталира без ключ. След изтичане на пробния период, WinRAR продължава да разархивира като всеки път напомня, че не е платено. За архивиране може да се ползва безплатна архивираща програма.

2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено (Редактирано)

Да, далаверата си я има, стига да са валидни, или да не са изтекли ключовете... 
А иначе, ако има безплатни алтернативи - по-добре да се ползват те. 
Но и тук има уловки. Някои продукти са безплатни за домашна употреба и за да ги ползваш легално на машините в своята фирма - трябва да заплатиш. 
Аз имам приятел, който има фото, но ползва стара версия програма за обработка на изображения. За нея си има ключ и си му върши работа. 
Това също е алтернатива, ако не се нуждае човек задължително от най-новата версия, то може да търси нещо старо на изгодна цена.  
Просто си зависи какви функции и какви документи се отварят. 
 

Редактирано от Mike_Toreno
1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено (Редактирано)

Отдавна отминаха годините, когато плашеха офисите с проверки за легални продукти на микро меките.

Напоследък забелязвам, че никой не купува офис пакета на микро меките. Повечето счетоводители ползват Libre Office от страх, че "някой може да им конфискува компютрите заради пиратски офис пакет". Преди време безплатният офис пакет Опън Офис не можеше да изпълнява макроси и съответно при печат на екселска фактура не се изписва "словом ...". Сега Libre Office без проблем изписва "словом ..." и затова счетоводителите вече не искат всяка година да плащат за Офис 365. винаги офис пакетът е по-скъп от операционната система.

В днешно време в офисите се срещат много компютри със стикер на Windows 7/8, които легално мигрираха към Windows 10. Почти всички стари принтери се пускат с драйвър, вграден в Windows 10. понякога това създава малки неудобства, например рестартиране на принтера на всеки десетина-двадесет копия. Важното е, че всичко работи.

Наши фирми непрекъснато внясят втора употреба десктоп машини, купени на търг от западни корпорации. Който иска легален софтуер, за 100 лв купува втора употреба десктоп машина с легален Windows 7/8  и слага безплатен офис пакет. Архиваторът WinRAR се инсталира без ключ. След изтичане на пробния период, WinRAR продължава да разархивира като всеки път напомня, че не е платено. За архивиране може да се ползва безплатна архивираща програма.

Човек, ако една фирма не може да си позволи 20лв/месец на човек за абонамент за Офис, направо я отписвай тая фирма, не стават за чеп за зеле както се казва.

За домашните потребители е едно, всеки пиратства, ама фирми няма значение малки или големи, ползващи нелегален софтуер са просто смешни.

Редактирано от korab
2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено


@korab, ако си раБотодател, по съвсем друг начин ще мислиш, например: От 20 години имам офис и никой досега не ми е казал, че минават на проверка за легален софтуер. Имам стотици приятели, които имат офиси. Никой от тях не е имал такава проверка. Защо да плащам по 5 000 лв на всеки няколко години, като досега хората в бранша нямат нито една глоба. Ако дойдат на проверка, ще съставят акт, после ще го обжалвам и накрая няма да го платя.
Само фирмите за ІТ-поддръжка мрънкат за закупуване на лицензиран софтуер, защото първо са на комисион и второ, да не носят отговорност.

4

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено

Със сигурност е така. Всеки си знае най-добре дали да плаща ли или да не плаща за софтуер, Пък и то програмите не се изчерпват само с Windows и офис. Според мен само разни счетоводни фирми ползват офис пакети, IT фирмите едва ли им трябва офис. Ето например леля ми снима рентгенови снимки на зъби и софтуера се продава допълнително към машината за снимки, и без този софтуер тази машина е безполезна купчина желязо. И това не може да се намери пиратско по никакъв начин щото е супер специализирано и се ползва от единици

2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговорено


@korab, ако си раБотодател, по съвсем друг начин ще мислиш, например: От 20 години имам офис и никой досега не ми е казал, че минават на проверка за легален софтуер. Имам стотици приятели, които имат офиси. Никой от тях не е имал такава проверка. Защо да плащам по 5 000 лв на всеки няколко години, като досега хората в бранша нямат нито една глоба. Ако дойдат на проверка, ще съставят акт, после ще го обжалвам и накрая няма да го платя.
Само фирмите за ІТ-поддръжка мрънкат за закупуване на лицензиран софтуер, защото първо са на комисион и второ, да не носят отговорност.

В този случай носиш наказателна отговорност, не административно наказателна. Демек Щи направят досъдебно производство за нарушаване на авторски права 

2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!


Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.


Вписване